Algemene voorwaarden

 • De machtiging van je abonnement wordt op een vaste dag iedere maand geïncasseerd. Dit is te vinden in je eigen bankomgeving (online bankieren).
 • De opzegtermijn is 1 kalendermaand, dit betekent dat bij opzegging je altijd 1 maand betaald en daarna topt je abonnement.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt €7.50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 15 kalenderdagen is voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
 • Indien de deelnemer na een periode van 4 weken nog steeds in gebreken is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Sweetlake PDA  behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen.
 • Restitutie van reeds betaalde cursus, lesgeld of workshop is niet mogelijk, ook niet in geval van vakantie, ziekte, zwangerschap of werk.
 • Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld.
 • Sweetlake PDA behoudt zich het recht voor om openingstijden, plaats, programma en dergelijke te wijzigen.
 • Op officele en erkende feestdagen is Sweetlake PDA gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden of aanbod aan te passen.
 • Tijdens de officiële en erkende feestdagen is het niet mogelijk om je gemiste les in te halen.
 • Tijdens de stopweek in de zomer en winter is het wel mogelijk om de gemiste les(sen) in te halen.
 • Sweetlake PDA behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling.
 • Sweetlake PDA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 • De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van deze sport risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg) schade die ten gevolgde beoefening van enigerlei tak van deze sport kan ontstaan.voor eigen risico.
 • Tevens zal de deelnemer Sweetlake PDA vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
 • Tijdens de lessen en cursussen zijn vriendinnen, familieleden enzo niet welkom in de studio, dit in verband met de veiligheid en professionaliteit van de studio.
 • Tijdens de kinderlessen mogen ouders de 1e keer meekijken.
 • De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Sweetlake PDA en hiernaar te handelen.